COMPTABILITAT I FISCALITAT ED. 2021 de José Rey Pombo

COMPTABILITAT I FISCALITAT ED. 2021 PDF

En esta ocasión vamos a compartirles información sobre COMPTABILITAT I FISCALITAT ED. 2021 de José Rey Pombo, uno de los mejores libros que ha editado EVEREST. Este libro es uno de los más interesantes de José Rey Pombo y por esto les recomendamos que lo lean y que revisen la categoría Finanzas porque seguramente encontrarán otras publicaciones que les pueden gustar.

COMPTABILITAT I FISCALITAT ED. 2021 de José Rey Pombo

Información de COMPTABILITAT I FISCALITAT ED. 2021

Sinopsis de COMPTABILITAT I FISCALITAT ED. 2021

A través d?un gran nombre d?exemples resolts;s?analitzen els fets comptables;amb què els futurs professionals;aconseguiran un aprenentatge més proper;a la seva immediata realitat laboral.;Aquest llibre desenvolupa els continguts del mòdul professional de Comptabilitat i Fiscalitat del cicle formatiu de grau superior d?Administració i Finances, pertanyent a la família professional d?Administració i Gestió.;En aquesta nova edició s?actualitzen els continguts al Reial decret 1/2021, de 12 de gener, que modifica el Pla general de comptabilitat i altra normativa comptable, i al Reial decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s?aprova el nou Reglament d?auditoria. També s?han tingut en compte les modificacions fiscals introduïdes per la Llei de pressupostos generals de l?Estat per a 2021.;L?obra cobreix les següents àrees;— Comptabilització en suport informàtic dels fets comptables d?acord amb els criteris del Pla general de comptabilitat (PGC).;— Tramitació de les obligacions fiscals i comptables relatives a l?Impost sobre Societats (IS) i a l?Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), amb l?aplicació de la normativa mercantil i fiscal vigent.;— Registre comptable de les operacions derivades de la finalitat de l?exercici econòmic a partir de la informació d?un cicle econòmic complet, amb l?aplicació dels criteris del PGC i de la legislació vigent.;— Confecció dels comptes anuals i el seu dipòsit en el Registre Mercantil.;— Anàlisi de la situació economicofinancera i patrimonial d?una empresa a través dels estats comptables.;— Caracterització del procés d?auditoria dins del marc normatiu espanyol.;Finalment, aquest llibre permet l?estudi pràctic i integrat d?aquests continguts a través d?una gran quantitat d?exercicis pràctics, la realització dels quals és fonamental per a l?aprenentatge d?aquesta matèria.;L?autor, José Rey Pombo, és professor d’educació secundària en l?especialitat d?Administració d?Empreses i exerceix la seva tasca docent en els cicles Ffrmatius de la família d?Administració i Gestió des de fa més de 30 anys.

Otras búsquedas: COMPTABILITAT I FISCALITAT ED. 2021 ePub, COMPTABILITAT I FISCALITAT ED. 2021 PDF, COMPTABILITAT I FISCALITAT ED. 2021 Mobi, COMPTABILITAT I FISCALITAT ED. 2021 completo, descargar COMPTABILITAT I FISCALITAT ED. 2021 gratis

¿CÓMO DESCARGAR ESTE LIBRO?

1. 📕Registrate gratis AQUÍ

2. 📕Lee todos los libros que quieras ilimitadamente

3. 📕Disfruta de tu membresía el tiempo que necesites

Registrate AQUÍ